Akcja „Podaj dalej…” podsumowana

Akcja „Podaj dalej…” podsumowana

W dniu 11 stycznia 2019 roku podsumowana została zbiórka odzieży dla osób potrzebujących, która miała miejsce w naszej s...

Zabawa karnawałowa

Zabawa karnawałowa

W czwartek, 10 stycznia 2019 roku, od godziny 12.30 uczniowie klas młodszych w barwnych strojach księżniczek, rycerzy, p...

Kampania „Hazard? Nie, dziękuję!”

Kampania „Hazard? Nie, dziękuję!”

Nasza szkoła wzięła  udział w ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej pod...

REGULAMIN

KONKURSU MATEMATYCZNEGO

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

MIASTA KALISZA

 

&1

Zagadnienia ogólne

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas VI (lub młodszych), urodzonych nie wcześniej niż w 2006 roku.
 2. Konkursowe materiały informacyjne (w tym testy z lat ubiegłych) oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu, www.sp10.kalisz.pl

  & 2

Organizatorzy Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 10 w Kaliszu.
 2. Funkcję Koordynatora pełni Jarosław Majewski – nauczyciel matematyki.

& 3

Cele Konkursu

 1. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów.
 2. Kształtowanie samodzielnego i twórczego myślenia.
 3. Doskonalenie umiejętności stosowania wiedzy w zadaniach praktycznych.
 4. Zachęcanie uczniów do podejmowania wysiłku intelektualnego.

& 4

Etapy Konkursu

 1. Konkurs przebiega dwuetapowo:
 2. I etap – przeprowadzany przez Szkolne Komisje Konkursowe odbędzie się 7 lutego 2019 r.
  o godz. 9:00
  jednocześnie we wszystkich  szkołach; czas trwania konkursu 60 minut.
 3. II etap – finał, przeprowadzany przez Komisję Konkursową odbędzie się 12 marca 2019 r.
  o godz. 10:00
  w Szkole Podstawowej nr 10 w Kaliszu, ul. Karpacka 3; czas trwania konkursu 90 minut.

Podczas obu etapów uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatora.

& 5

Komisja Konkursowa, jej zadania i tryb powoływania

 1. Komisja Konkursowa składa się z przewodniczącego Komisji i trzech członków powołanych
  przez Organizatora Konkursu.
 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:
  • przeprowadzenie II etapu Konkursu;
  • sprawdzenie rozwiązań zadań uczestników II etapu Konkursu;
  • ustalenie listy laureatów.
 3. Szkolna Komisja Konkursowa składa się z co najmniej dwóch nauczycieli powołanych przez Dyrektora danej szkoły.
 1. Do zadań Szkolnej Komisji Konkursowej należy:
  • zapoznanie rodziców/opiekunów prawnych uczniów biorących udział w konkursie z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, a także zebranie oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załączniki);
  • zabezpieczenie zestawu zadań do dnia Konkursu;
  • sprawdzenie rozwiązań zadań zgodnie ze schematem punktowania;
  • powiadomienie uczestników I etapu Konkursu o uzyskanej liczbie punktów;
  • sporządzenie protokołu z listą wszystkich uczestników i liczbą uzyskanych punktów;
  • przekazanie protokołu oraz prac uczniów, którzy uzyskali wymagane minimum kwalifikujące
   do II etapu Konkursu, a także oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych tych uczniów o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, do dnia 20 lutego 2019 r. do realizatora II etapu Konkursu – Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu;
  • przekazanie oświadczeń opiekunów/nauczycieli uczniów zakwalifikowanych do II etapu Konkursu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, do dnia 20 lutego 2019 r. do realizatora Konkursu.

& 6

Zgłoszenia do Konkursu

 1. Zgłoszenie do Konkursu należy przesłać faksem lub mailowo w terminie do 4 lutego 2019 r. pod numer tel./fax. 62 501 17 61 lub na adres skrzynki mailowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (karta zgłoszenia stanowi załącznik do regulaminu).
 1. Każda szkoła zgłoszona do Konkursu otrzyma drogą mailową do 5 lutego 2019 r. zestaw zadań na I etap Konkursu. 

& 7

Kryteria kwalifikowania uczestników do II etapu Konkursu i ogłaszanie wyników

 1. Udział uczniów w etapie szkolnym jest dobrowolny i powinien wynikać z decyzji ucznia.
 1. Komisja Konkursowa kwalifikuje do II etapu Konkursu wszystkich uczniów, którzy otrzymali co najmniej 18 punktów, tj. 75% możliwych do zdobycia punktów na etapie szkolnym. W przypadku, kiedy żaden uczeń w szkole nie uzyskał wymaganej liczby punktów, Komisja Konkursowa do II etapu kwalifikuje dwóch uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w szkole.

& 8

Zakres wiedzy i umiejętności na poszczególne etapy Konkursu

 

 1. Na pierwszy i drugi etap:
 • Liczby naturalne: liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym, porównywanie liczb naturalnych; znaki <, =, >; dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb naturalnych, kwadraty i sześciany liczb naturalnych; reguły dotyczące kolejności wykonywania działań; dzielenie z resztą liczb naturalnych; podzielność liczb naturalnych; liczby pierwsze i złożone; cechy podzielności przez 2, 3, 5, 9, 10, 100; porównywanie różnicowe i ilorazowe liczb naturalnych; rozwiązywanie zadań tekstowych prowadzących do obliczeń na liczbach naturalnych;  zapis liczb w systemie rzymskim.
 • Liczby całkowite: liczby całkowite ujemne; liczby całkowite na osi liczbowej; porównywanie liczb całkowitych; działania na liczbach całkowitych; rozwiązywanie zadań tekstowych prowadzących
  do obliczeń na liczbach całkowitych.
 • Ułamki zwykłe: podział całości na równe części (zginanie, składanie, rozcinanie); ułamek jako iloraz liczb całkowitych; skracanie i rozszerzanie ułamków; zamiana liczby mieszanej na ułamek zwykły
  i odwrotnie; sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika; porównywanie ułamków; ułamki
  na osi liczbowej; działania na ułamkach.
 • Ułamki dziesiętne: zapis liczby w postaci ułamka dziesiętnego; zapis ułamka dziesiętnego w postaci ułamka zwykłego; wyrażenia dwumianowane i ich postać dziesiętna; ułamki dziesiętne na osi liczbowej; porównywanie ułamków dziesiętnych; działania na ułamkach dziesiętnych; zaokrąglanie ułamków dziesiętnych; rozwiązywanie zadań tekstowych umieszczonych w praktycznym kontekście,
  w szczególności zadań typu droga – prędkość – czas;
 • Wzory i równania: oznaczenia literowe wielkości liczbowych; użycie wzorów w sytuacjach praktycznych; proste równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą; rozwiązywanie zadań dotyczących sytuacji praktycznych, prowadzących do równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
 • Elementy statystyki opisowej: gromadzenie i porządkowanie danych; przedstawianie graficzne danych.
 • Figury płaskie: punkt, prosta, półprosta, odcinek; proste prostopadłe; proste równoległe; pomiar długości; zamiana jednostek długości: metr, centymetr, decymetr, milimetr, kilometr; kąt; porównywanie kątów; mierzenie kątów; kąty wierzchołkowe; kąty przyległe; trójkąt; nierówność trójkąta (dla długości boków); konstruowanie i klasyfikacja trójkątów; suma kątów w trójkącie; czworokąty: trapezy, równoległoboki, prostokąty, kwadraty, romby; przykłady wielokątów; obliczanie obwodu wielokąta; pole kwadratu, prostokąta, równoległoboku, trójkąta, trapezu; obliczanie pól
  w sytuacjach praktycznych; jednostki pola; koło i okrąg; cięciwa, średnica, promień; skala i plan.
 • Bryły: graniastosłupy proste i ostrosłupy; ich siatki i modele; walce, stożki, kule – rozpoznawanie
  w sytuacjach praktycznych; pole powierzchni i objętość prostopadłościanu; jednostki objętości.
 1. Przygotowanie uczniów do Konkursu.
  W obu etapach zakres wiedzy i umiejętności jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego.

Proponowana literatura:

 • Podręczniki nauczania matematyki dla szkoły podstawowej
 • Bazylik, J. Chodnicki i inni, Zadania dla klasy 6, WSiP, Warszawa 1999 r.
 • Lewicka, E. Jędrasik, Sprawdziany 6, WSiP, Warszawa 2001 r.
 • Gardiner, Matematyczne potyczki, Nowa Era, Warszawa 2001 r.
 • Rybak, Matematyka w zastosowaniach, Wydawnictwo Podkowa, Gdańsk 1999 r.
 • Russell, P. Carter, Łamigłówki rysunkowe, GWO, Gdańsk 1996 r.
 • Russell, P. Carter, Łamigłówki liczbowe, GWO, Gdańsk 1995 r.
 • Bobiński, P. Jarek i inni, Matematyka z wesołym Kangurem, wydawnictwo „Aksjomat”, Toruń 2002 r.
 • Mason, L. Burton, K. Stacey, Matematyczne myślenie, WSiP, Warszawa 2005 r. 

& 9

Skład Komisji Konkursowej 

 1. Przewodniczącą Komisji Konkursowej jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu – mgr Beata Prus.
 1. Członkami Komisji Konkursowej są nauczyciele matematyki: mgr Jarosław Majewski, mgr Beata Gościniak, mgr Agnieszka Kozica.
 1. Podczas sprawdzania prac konkursowych w pracach komisji uczestniczy jeden z opiekunów uczestników konkursu, będący nauczycielem matematyki. Opiekun ten zostanie wybrany w sposób losowy przed rozpoczęciem konkursu.

& 10

Tryb odwoławczy

 1. Postanowienia Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

& 11

Nagrody

 1. Trzech uczestników, którzy uzyskają największą liczbę punktów w II etapie Konkursu zostaje jego laureatami i otrzyma tytuły: Mistrz Matematyki, I Wicemistrz Matematyki i II Wicemistrz Matematyki. Tytuły te nie mogą zostać przyznane w sposób równorzędny, stąd jeśli liczba punktów zdobytych w II etapie Konkursu nie przyniesie rozstrzygnięcia, będzie brana pod uwagę suma punktów zdobytych podczas obu etapów Konkursu. Jeśli suma ta również nie da rozstrzygnięcia, pomiędzy uczestnikami zostanie rozegrana dogrywka, podczas której uczestnicy będą rozwiązywali zadania zamknięte.
 2. Pozostali uczestnicy II etapu Konkursu będą jego finalistami.
 3. W sytuacji, gdy praca któregoś z uczestników zasługuje na wyróżnienie, Komisja Konkursowa może po sprawdzeniu zadań podjąć decyzję o przyznaniu dyplomu wyróżnienia. Kryterium wiodącym przy podejmowaniu takiej decyzji jest liczba punktów zdobytych w II etapie konkursu. Brane będą również pod uwagę takie aspekty, jak np. twórcze podejście do rozwiązania problemu.
 4. Laureaci i finaliści Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez Organizatora.

Materiały do pobrania:

Regulamin, zgłoszenie, protokół, załączniki

Materiały archiwalne - zadania z poprzednich edycji:

Etap I - Zadania 2012

Etap II - Zadania 2012

Etap I - Zadania 2013

Etap II - Zadania 2013

Etap I - Zadania 2014

Etap II - Zadania 2014

Etap I - Zadania 2015

Etap II - Zadania 2015

Etap I - Zadania 2016

Etap II - Zadania 2016

Etap I - Zadania 2017

Etap II - Zadania 2017

Etap I - Zadania 2018

Etap II - Zadania 2018

Szkoła Podstawowa nr 10
im. Marii Konopnickiej

ul. Karpacka 3, 62-800 Kalisz
tel.: 62 501 17 27
fax: 62 501 17 61
e-mail: sekretariat@sp10.kalisz.pl

pamietamy pr3zaufanie
grupa wsparcia razem
pogromcy konfliktowpcknasz filmfestiwal filmblog literackiblog fitness

informacje prezent podst

prawo jaszka

prawo szkola demo

prawo europa

jezyk-niemiecki-2

prawo wzor rozwoj

dobrz zaprojektowany

samorzad-uczniowski-white

ok-white

AIESEC New Logo mm

poczytajmy mm

Uniwersytet Dzieci logo kolor mm

czytam sobie log

uni ekon dzieciecy

maly mistrz m

lepsza szkola top

maly medyk top

kolorowy uniwersytet top

Akademia młodego ekonomisty

Początek strony

tlo new www 2015 j3